Privacy

Algemeen

Het kantoor respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de gegevens die aan het kantoor worden verstekt of anderzins worden verkregen vertrouwelijk worden behandeld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon (de betrokkene) kan worden geïdentificeerd. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkenen van wie de persoongegevens worden verwerkt. 

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens

Het kantoor verwerkt de hierna genoemde persoonsgevens uitsluitend voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten op grond van een verleende opdracht
 • tot advisering, mediation, overlegscheiding, het voeren van een gerechtelijke procedure enz. 
 • het opstellen en innen van declaraties
 • doorverwijzing naar derden
 • voldoen aan juridische- en wettelijke verplichtingen van het kantoor en aan de beroepsregels voor de advocatuur
 • tevredenheidsonderzoeken
 • gebruik en verbetering van de website
 • kennisoverdracht

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

De persoonsgegevens die het kantoor kan verwerken (ontvangen, opslaan, aanpassen, doorsturen, verwijderen enz) zijn onder meer:

 • basisinformatie zoals voor- en achternaam, geboortedatum en plaats, 
 • contactgegevens zoals (post)adres, (mobiel)telefoonnummer, e-mailadres, 
 • aanvullende persoongegevens zoals identitietsbewijs, BSN nummer, nationaliteit, huwelijkse staat
 • financiële gegevens zoals bankrekeningen, polisnummers, hypotheekgegevens
 • technische gegevens zoals uw IP-adres en het apparaat waarmee u de website van het kantoor bezoekt,
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die het kantoor zelf verkrijgt en die voor de hiervoor genoemde doelen worden gebruikt. 

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt het kantoor omdat deze op uw initiatief aan ons zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door een derde partij aan het kantoor kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen of via openbare bronnen bekend zijn geworden. 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Het kantoor verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna genoemde gronden als bedoeld in art. 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene
 • gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden

Het kantoor deelt uw persoonsgegevens alleen met derden voor zover dat voor de dienstverlening noodzakelijk is met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. HIerbij valt de denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het uitbesteden van secretariaatswerk en telefoonwerkzaamheden, het (laten) uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van het kantoor, maar ook aan het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de (advocaat van) de wederpartij. 

Daarnaast kan het kantoor persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke plicht bestaat. 

Beveiliging persoonsgegevens

Het kantoor zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens. 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Het kantoor bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig dan wel op grond van wet- en regelgeving vereist is. 

Privacy rechten van betrokkene

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering enz van uw persoonsgegevens kunt u richten aan het kantoor. U ontvangt dan binnen een redelijke termijn bericht. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij het kantoor niet of niet volledig aan uw verzoek uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht voor advocaten en de wettelijke bewaartermijnen.